Töös olevad projektid

kinnisvaraehitus_logo

Thermoarena puidutööstuse Asfaltplatsi rajamise II etapp (sademeveetorustiku rajamise ehitustööd)

kinnisvaraehitus_logo

Rakvere Lidl kaupluse veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja sademevee välistrasside väljaehitamine

kinnisvaraehitus_logo

Tapa linna Loode tänavale survekanalisatsioonitorustiku rajamine ning Loode tn 32 kinnistu ühendamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga

kinnisvaraehitus_logo

Kommunikatsioonirajatiste ehitustööd “Hajaasustuse programmi” raames